ข้อมูลด้านกฎหมาย

กรุณาศึกษาข้อมูลด้านกฎหมายดังต่อไปนี้

1. การนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์

มาตราที่ 6 ของกฎหมายหมายเลข 2004-575 ณ วันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 2004 ว่าด้วยความไว้วางใจในเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) กำหนดให้มีการระบุตัวตนของผู้ถือประโยชน์ร่วมรายต่างๆ ซึ่งมีส่วนในการติดตั้งระบบและการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.waynium.com ทราบ

เจ้าของ WAYNIUM FRANCE
รับรองโดย Bruno Carlier
ผู้จัดการ Bruno Carlier - bruno@waynium.com
Webmaster - contact@waynium.com  

2. ข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์และบริการบนเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์ www.limo-vtc.co.th เพจทางการ หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขทั่วไปดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ทุกประการ ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.limo-vtc.co.th จึงสามารถปรึกษาข้อมูลได้เป็นประจำ โดยปกติแล้วผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม อาจเกิดเหตุขัดข้องจากการซ่อมบำรุงทางเทคนิคซึ่งอนุมัติโดย WAYNIUM.โดยจะแจ้งวันและเวลาที่จะเกิดความขัดข้องให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า เว็บไซต์ www.limo-vtc.co.th ได้รับการอัพเดทโดย WAYNIUM. เช่นเดียวกัน ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เป็นบทบังคับสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่ต้องอ่านและทำความเข้าใจกับข้อความดังกล่าวนี้ เพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ที่ดี WAYNIUM. อาจระงับ ยกเลิก หรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด จำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานบางกลุ่ม และลบข้อมูลที่อาจรบกวนการทำงานของเว็บไซต์

3. ลักษณะของบริการบนเว็บไซต์

เว็บไซต์ www.limo-vtc.co.th มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ Limo VTC รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ WAYNIUM. ซึ่งเป็นบรรณาธิการเว็บไซต์ WAYNIUM. พยายามให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.limo-vtc.co.th นั้นมีความถูกต้องที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีการละเว้นข้อมูล ข้อมูลไม่ถูกต้อง และความบกพร่องในการอัพเดทซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเอง หรือความผิดพลาดเนื่องจากบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล ทุกข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.limo-vtc.co.th เป็นเพียงข้อมูลชี้แนะเท่านั้นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.limo-vtc.co.th ไม่ใช่รายละเอียดทั้งหมด แต่เป็นข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากเป็นข้อมูลออนไลน์

4. ข้อจำกัดเกี่ยวกับสัญญาของข้อมูลด้านเทคนิค

เว็บไซต์ใช้เทคโนโลยี JavaScript ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ยอมรับที่จะเข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้อุปกรณ์รุ่นล่าสุดซึ่งปราศจากไวรัสและใช้บราวเซอร์ที่ทันสมัย

5. ทรัพย์สินทางปัญญาและการปลอมแปลง

AGENCE WEB CONSEIL. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลใดก็ตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อความ รูปภาพ กราฟิก โลโก้ ไอคอน เสียง และซอฟต์แวร์ ห้ามผลิตซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือปรับเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทุกส่วนของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการหรือกระบวนการใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก WAYNIUM. การใช้งานเว็บไซต์หรือนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และจะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายตามมาตรา L.335-2 และตามประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

6. การจำกัดความรับผิด

AGENCE WEB CONSEIL. จะไม่รับผิดในกรณีการทำงานของเว็บไซต์ล้มเหลว ชำรุด มีปัญหา หรือขัดข้องซึ่งทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือคุณสมบัติพิเศษของเว็บไซต์ได้ WAYNIUM. จะไม่รับผิดในกรณีเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมกับอุปกรณ์ของผู้ใช้งานในขณะที่เข้าเว็บไซต์ www.limo-vtc.co.th และความเสียหายอันเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับลักษณะที่ระบุไว้ในข้อที่ 4 การเกิดบั๊ก หรือกรณีอุปกรณ์ไม่สามารถใช้ร่วมกับเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ WAYNIUM. จะไม่รับผิดในกรณีเกิดความเสียหายสืบเนื่อง (เช่น กรณีสัญญาสูญหายหรือสูญเสียโอกาส) จากการใช้งานเว็บไซต์ www.limo-vtc.co.th กล่าวอย่างง่ายๆ คือ WAYNIUM. จะไม่รับผิดในกรณีเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งาน บุคคลที่สาม และ/หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานเนื่องจากการเชื่อมต่อหรือการใช้งานเว็บไซต์ แล้วผู้ใช้งานละทิ้งการดำเนินการใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อข้อเท็จจริงประการนี้ WAYNIUM. จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ใช้งาน เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ก็ตามที่สามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากการไม่ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถใช้พื้นที่ติดต่อสอบถาม (ซึ่งก็คือโอกาสในการถามคำถามในพื้นที่ติดต่อสื่อสาร) ได้ WAYNIUM. สงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาที่โพสต์ลงบนพื้นที่ดังกล่าวซึ่งขัดต่อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูล โดยไม่แจ้งล่วงหน้า นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็น WAYNIUM. ยังสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดทางแพ่ง และ/หรือ ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการโพสต์ที่มีเนื้อหาเหยียดเชื้อชาติ โจมตี หมิ่นประมาท หรือมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะผ่านสื่อใดก็ตาม (เช่น ข้อความ รูปภาพ) หาก WAYNIUM. ต้องเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมหรือกระบวนการในทางศาลเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน WAYNIUM. อาจดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกลับสำหรับความเสียหาย ค่าธรรมเนียม คำพิพากษา และค่าใช้จ่ายที่เป็นผลจากกระบวนการดังกล่าว

7. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมอยู่บนเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่ ใช้สำหรับบริหารจัดการความสัมพันธ์เป็นหลัก และอาจนำไปใช้ในการประมวลรายการสั่ง ข้อมูลถูกบันทึกไว้ในแฟ้มข้อมูลลูกค้าของ WAYNIUM. และไฟล์ลักษณะดังกล่าวซึ่งพัฒนามาจากข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกแจ้งไปยังในประเทศฝรั่งเศส ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายหมายเลข 78-87 ณ วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1978 กฎหมายหมายเลข 2004-801 ณ วันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2004 และมาตรา L. 226-13 ของ the Penal Code and the European Directive ณ วันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ.1995 ในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ www.limo-vtc.co.th, อาจมีการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้: ลิงค์ URL ที่ผู้ใช้งานใช้เข้าสู่เว็บไซต์ www.limo-vtc.co.thผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งาน ที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol: IP) ของผู้ใช้งาน WAYNIUM. จะเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่จำเป็นสำหรับบริการบนเว็บไซต์ www.limo-vtc.co.th เท่านั้น ผู้ใช้งานจะให้ข้อมูลโดยตระหนักถึงข้อเท็จจริงข้อนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใส่ข้อมูลลงไปด้วยตัวเอง จากนั้นจะมีการกำหนดข้อมูลที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.limo-vtc.co.th ต้องระบุหรือไม่ต้องระบุ มาตรา 38 และกฎหมาย 78-17 ที่ออก ณ วันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1978 ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟล์ และอิสระ กำหนดให้ผู้ใช้งานทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึง แก้ไข และคัดค้านต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง โดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง WAYNIUM. ได้ที่เลขที่ 222 ชั้น 7 ถนน กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 พร้อมลงชื่อและแนบสำเนาเอกสารประจำตัวที่มีลายเซ็นของผู้ถือเอกสาร ระบุที่อยู่จัดส่งจดหมายตอบรับ หลังจากดำเนินการตามคำขอแล้ว หลักฐานที่เป็นเอกสารจะถูกนำไปทำลาย ไม่มีข้อมูลใดบนเว็บไซต์ www.limo-vtc.co.th ที่ได้รับการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ถ่ายโอน โอนให้เป็นทรัพย์สิน หรือนำไปจำหน่ายโดยที่ผู้ใช้งานไม่ทราบล่วงหน้า การถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ซื้อจะได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีการจัดซื้อของ WAYNIUM. และสิทธิ์ของบริษัทเท่านั้น ผู้ซื้อจะได้รับข้อบังคับในการเก็บและดัดแปลงข้อมูลเช่นเดียวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.limo-vtc.co.th ฐานข้อมูลได้รับการคุ้มครองโดยมาตรการตามกฎหมายที่ออก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1998 ซึ่งย้ายเนื้อหามาจาก Directive 96/9 ของวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ.1996 ว่าด้วยการคุ้มครองทางกฎหมายของฐานข้อมูล ท้ายที่สุด ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้อาจถูกนำไปแบ่งปันให้บุคคลที่สามทราบโดยมีการทำสัญญาที่จำเป็นซึ่งว่าด้วยการที่ WAYNIUM ใช้บริการจากบุคคลภายนอกกำกับไว้ เพื่อจัดการกับบัญชีผู้ใช้งานและโดยที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากบุคคลภายนอกดังกล่าว หากพิสูจน์ได้ว่ามีการละเมิดบทกฎหมายหรือข้อบังคับ ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกแจ้งอย่างเร่งด่วนและส่งไปให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการเป็นผู้ตรวจสอบ หากผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่เข้าชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งานต้องงดการเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระทำใดก็ตามที่อาจถือว่าเป็นการ รุกล้ำความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดชื่อเสียงของบุคคล WAYNIUM. จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

8. การเชื่อมโยงหลายมิติและคุ้กกี้

เว็บไซต์ www.limo-vtc.co.th ประกอบด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นจำนวนมาก ซึ่งได้รับการติดตั้งโดยผ่านการอนุญาตจาก WAYNIUM. อย่างไรก็ตาม WAYNIUM.ไม่มีสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าชมและรับผิดชอบในความผิดที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว การเปิดดู www.limo-vtc.co.th อาจก่อให้เกิดการติดตั้งของคุ้กกี้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน คุ้กกี้คือไฟล์ขนาดเล็กซึ่งไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ใช้งาน แต่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการนำร่องของคอมพิวเตอร์บนเว็บไซต์ ข้อมูลที่ได้รับจากคุ้กกี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดดูเว็บไซต์ในภายหลัง และช่วยให้สามารถวัดความถี่ในการใช้งานของผู้ใช้งานได้ การปฏิเสธการติดตั้งคุ้กกี้อาจทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงบริการบางประเภทได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ปฏิเสธการติดตั้งคุ้กกี้ได้ (ดูข้อมูลการตั้งค่าซึ่งมีอยู่เป็นปกติในแต่ละบราวเซอร์)

9. กฎหมายที่มีผลบังคับใช้และการจัดสรรเขตอำนาจตามกฎหมาย

ข้อพิพาทใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ http://www.limo-vtc.co.th ล้วนอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฝรั่งเศส โดยมีการจัดสรรเขตอำนาจทางกฎหมายแก่ศาลที่มีเขตอำนาจในปารีส

10. กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายหมายเลข 78-87 ณ วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1978 แก้ไขโดยกฎหมายหมายเลข 2004-801 ณ วันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2004 ซึ่งเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไฟล์ และอิสระ กฎหมายหมายเลข 2004-575 ณ วันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 2004 ว่าด้วยความเชื่อมั่นใจเศรษฐกิจดิจิทัล

11. คำบัญญัติศัพท์

ผู้ใช้งาน: ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและใช้งานเว็บไซต์ดังที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคล: "ข้อมูลใดก็ตามที่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของบุคคลที่ระบุข้อมูลดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม" (มาตรา 4 กฎหมายหมายเลข 78-17 ณ วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1978)

ทดลองใช้งานระบบ