Waynium
โซลูชั่นสำหรับธุรกิจสำหรับบริษัทขนส่งส่วนบุคคล

Waynium เครือข่ายการบริหารงานระดับสูงของบริษัทขนส่งของบุคคล

ทางเราต่างก่อนตั้งซอฟต์แวร์ Limo VTC มาจากประสบการณ์จริง เพื่อความทุ่มเทในการยกระดับการบริหารรถพร้อมคนขับให้มีมาตรฐานและการจัดการที่ทันสมัย รองรับการทำงานในเวลาเร่งด่วน

ทำไมต้องใช้ Waynium

มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลางาน

เพียงไม่กี่คลิกก็สามารถค้นหาคู่ค้าที่เหมาะสมหรือการรับงานนอกจากคู่ค้าได้

ระบบรวบรวมทุกข้อมูล ไม่ต้องกรอกใหม่ทุกครั้ง

สื่อสารสะดวกรวดเร็ว

สามารถตอบสนองความต้องการและติดต่อสื่อสารคู่ค้าได้เป็นอย่างดี

ประสานความร่วมมือ

ส่วนการจัดการ "บริษัทรถร่วม" สามารถบริหารเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อคิดค่าใช้จ่ายของลูกค้าและคู่ค้า

ส่วนการจัดการ "commission": สามารถบริหารรายได้ส่วนต่างจากบริษัทรถร่วม

ตรวจสอบย้อนหลัง

จากการเก็บข้อมูลในระบบส่วนกลาง ทำให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ อาทิ การทำงานร่วมกับคู่ค้า ทุกข้อมูลบันทึกตามเวลาจริง นำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ตลอดเวลา

แนวทางการใช้งาน

ธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันสูง เราจึงควรมองหาพันธมิตรถือเพิ่มประสิทธิภาพงาน

 • icone สามารถบริหารบริษัทรถร่วม
  สนับสนุนการวางแผนธุรกิจในอนาคต
 • icone เติมเต็มโอกาสทางธุรกิจ
  รับงานได้ทุกงาน ด้วยการทำงานร่วมกันของคู่ค้า
 • icone เปิดโอกาสรับรายได้เพิ่ม
  จากการแบ่งปันรายการลูกค้าร่วมกันา
 • icone ทำงานแบบ Real Time
  ตอบโจทย์การทำงานในวินาทีเร่งด่วน

ดูรายละเอียดระบบ Waynium